Положення

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Комітет правового захисту України (далі — Комітет) є самостійною Державною установою, яка організовує і здійснює заходи, передбачені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, які спрямовані на інформаційну допомогу Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховній Радi України, центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим об'єктам господарювання в питаннях планування та реалізації державної інформаційної політики, координації діяльності центральних органів влади, зав’язків з громадськістю, юридичного супроводу та правового забезпечення.

1.2. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією України, законами
України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Установчим Актом.

1.3. Комітет, відповідно до покладених на нього завдань, взаємодіє з державними установами, міністерствами та відомствами, відповідними структурними підрозділами апарату Секретаріату Президента України, Кабінетом Міністрів України, Верховної ради України, Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України, Національної агенції запобігання корупції, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національної поліції України, Національної гвардії України, центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань, віднесених до його компетенції.

1.4. Найменування Комітету:

  • 1.4.1. Повне найменування: «Комітет правового захисту України»
  • 1.4.2. Скорочене найменування: КПЗУ
  • 1.4.3. Найменування англійською мовою: Ukrainian Legal Protection Committee
  • 1.4.4. Найменування російською мовою: «Комитет правовой защиты Украины».

1.5. Місцезнаходження «Комітету»: 01001, м. Київ, Печерський район, Алея Героїв Небесної сотні, буд. 1.

1.6. Комітет створюється на невизначений строк.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОМІТЕТУ

2 1. Комітет є юридичною особою з дня ії державної реєстрації.
Організаційно-правова форма Комітету за КОПФГ — державна організація (установа, заклад).

2.2. Комітет є спеціалізованою неприбутковою державною установою.

2.3. Комітету забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

2.4. Доходи (прибутки) Комітету використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

2.5. Комітет має самостійний баланс, відповідні рахунки в установах банків, в тому числі в іноземній валюті, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм  найменуванням, інші печатки та штампи.
Печатки виготовляються таких видів:

  • а) для фінансових документів: кругла печатка з найменуванням Комітету, малим гербом України, та кодом ЄДРПОУ;
  • б) для документів внутрішнього обігу: кругла печатка з діаметром 25 мм

2.6. Комітет використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням та символікою.

2.7. Комітет має право виступати учасником цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства України, набувати майнових і особистих немайнових прав.

2.8. Розробляти та вводити нагороди та відзнаки Комітету, положення про які затверджується Колегією Комітету.

2.9. Мати символіку, вимпели, стандарти, прапори, положення про які затверджується Колегією Комітету .

2.10. Розробляти форми службових посвідчень, що затверджуються Колегією Комітету, з урахуванням державних стандартів щодо службових посвідчень, та замовляти їх в установах встановлених чинним законодавством України. Виходити з пропозицією до органів державної влади про присвосння членам Комітету державних нагород, почесних звань.

2.11. Комітет не несе відповідальності за зобов’язаннями.

2.12. Комітет має свій форменний одят та знаки розрізнення. 


З. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ.

3.1. Основною метою створення комітету є здійснення діяльності, спрямованої на захист законних прав фізичних та юридичних осіб, інтересів держави.

3.2. Організаційне, інформаційне забезпечення взаємодії Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної  Ради України, центральних та місцевим органів державної виконавчої влади.

3.3. Аналіз стану та тенденцій економічного і соціального розвитку України, секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць, розробка пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку та реформування економіки, прогнозування економічного і соціального розвитку України та підготовку відповідних планів і програм.

3.4. Правовий захист юридичних та фізичних осіб від протиправних посягань незаконних воєнізованих формувань, екстриміських організацій та кримінальних угрупувань та їх окремих членів

3.5 Охоронна громадського порядку та безпеки.

3.6. Оперативно-розшукова діяльність.

3.7. Експертно- криміналістична діяльність.

3.8. Детективна діяльність.

3.9. Адвокатська діяльність.

3.10. Діяльність в сфері оцінки майна та майнових інтересів юридичних та фізичних осіб державних установ та організацій

3.11. Слідча діяльність.

3.12. Охоронна діяльність (охоронна громадян, охоронна приватної та колективної власності фізичних та юридичних осіб, в тому числі особливо важливих об’єктів, тощо)

3.13 Міжнародна діяльність.

3.14.Аналіз стану конкурентоспроможності національної економіки, визначення напрямків діяльності і розробка пропозицій щодо її підвищення.

3.15. Формування та реалізація державної політики у сфері економічної конкуренції i обмеження монополізму, що сприяє розвитку конкурентних відносин.

3.16. Аналіз стану розвитку підприємництва, державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва.

3.17. Підготовка програми міжнародної співпраці Комітету, реалізація шляхом проведення реєстрацій програм і моніторингу їх виконання.

3.18. Розробка пропозицій щодо запровадження нових форм економічного співробітництва з іноземними партнерами та поліпшення торгівельно-економічних відносин з ними.

3.19. Здійснення забезпечення підготовки і проведення спільних засідань міжнародних комісій за участю Комітету з питань правової політики.

3.20. Сприяння розвитку і зміцненню демократичного, соціального та правового розвитку держави.

3.21. Створення системи контролю за діяльністю посадових осіб державних та місцевих органів влади з боку інститутів громадського суспільства, забезпечення норм службової етики державними службовцями.

3.22. Залучення державних органів, міжнародних та місцевих громадських організацій, громадян України до співпраці та активізації інформаційної роботи щодо сприяння ефективності реалізації
антикорупційних рішень, які приймають на вищому державному рівні.

3.23. Проводення аналітичних, економічних та соціальних досліджень для
окремих підприємств і регіонів. Надання адміністративно-консультаційних та юридичних платних послуг фізичним та юридичним особам, у порядку, установленому законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють таку діяльність.

3.24.Участь у розробці та внесення пропозицій до проектів законів, нормативно-правових актів та інших нормативних документів з основних напрямів державної регіональної політики та місцевого самоврядування.

3.25. Проведення моніторингу, аналізу громадської думки та інформації, оприлюдненої у засобах масової інформації щодо дотримання Українського антикорупційного законодавства представниками адміністративної системи.

3.26. Сприяття реалізації прав громадян на отримання достовірної інформації та правової допомоги.

3.27. Сприяння засобам масової інформації у неупередженому, вільному,

достовірному висвітленню порушень законодавства України.

3.28. Забезпечення постійного, прозорого та всебічного висвітлення поточної діяльності Комітету через мережу Інтернет.

3.29. Комітет здійснює діловодство відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.30.Правовий захист законних інтересів громадян, учасників антитерористичних операцій (та членів їхніх сімей);

3.31. Захист інтересів держави при виявленні порушення у випадках неналежного виконання свої посадових обов’язків суб’єктами владних повноважень, до компетенції яких віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу. Підготовка, пред’явлення позовів, заяв, внесення інших документів реагування;

3.32. Представництво та складання процесуальних документів в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції в порядку господарського, адміністративного, кримінального та цивільного судочинства;

3.33. В межах компетенції за наявності правових підстав ініціює перегляд судових рішень;

3.34. Вживає правових заходів, спрямованих на своєчасне та в повному обсязі виконання судових рішень, з метою забезпечення конституційного захисту інтересів громадян та держави;

3.35. Здійснює моніторинг рішень судів загальної юрисдикції, постановлених в порядку господарського, адміністративного, кримінального та цивільного судочинства, з метою забезпечення реагування на необґрунтовані судові рішення, що порушують інтереси громадян та держави;

3.36. Накопичення, вивчення та опрацювання даних, що стосуються стану забезпечення соціальних прав громадян, використання державного і комунального майна та його відчуження, використання бюджетних коштів, у тому числі при здійсненні державних закупівель, оподаткування, охорони навколишнього природного середовища, земельних відносин;

3.37. Юридичний супровід процедури відшкодування шкоди заподіяної кримінальними правопорушеннями та адміністративними правопорушеннями з питань запобігання корупції;

3.38. Виявлення відомостей про наявність на розгляді у судах справ чи винесених судових рішень, що порушують права громадян або інтереси держави, та потребують правового захисту;

3.39. Підготовки звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за зверненнями громадян, громадських організацій та державних установ щодо можливої протиправної діяльності суддів;

3.40. Здійснення особистого прийому, розгляд звернень громадян, службових та інших осіб, запитів депутатів усіх рівнів;

3.41. Висвітлення роботи Комітету у засобах масової інформації;

3.42. Забезпечення оприлюднення інформації згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» та реагування на факти неналежного розгляду звернень громадян;

3.43. У разі встановлення ознак адміністративного чи кримінального правопорушення окремими посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, співробітниками правоохоронними органів, здійснення визначених законом дій щодо порушення відповідного провадження;


4. ПРАВА КОМІТЕТУ

4.1. Комітет має право здійснювати діяльність  в напрямку організації інформаційного забезпечення Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,
центральних та місцевим органів виконавчої влади, правоохоронних органів щодо ефективного дотримання чинного законодавства України та нормативно правових актів, сприяння розвитку правових, економічних і організаційних умов для формування в Україні розвинутого суспільства.

4.2. Залучення працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, консультаційні та експертні організації, учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

4.3. Вимагати від посадових та службових осіб, органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, проведенню перевірок діяльності підконтрольних і підпорядкованих їм органів, виділення фахівців для проведення перевірок, експертиз та надання відповідних висновків

4.4. Скликати наради, утворювати комісії та робочі групи.

4.5. Одержувати в межах компетенції інформацію та документальні матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

4.6. Користуватися відкритими інформаційними базами даних, реєстрами та іншими видами ресурсів державних органів.

4.7. Комітет у процесі виконання покладених на нього завдань безпосередньо взаємодіє у встановленому порядку з регіональними структурними підрозділами Комітету, допоміжними органами і службами, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав та міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, засобами масової інформації, недержавними організаціями.

4.8. У межах своїх повноважень, на виконання вимог Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, матеріалів РНБОУ готує накази і розпорядження, які підписують Голова Колегії та Голова Комітету.

4.9. В рамках, встановлених законодавством України та цим Установчим
Актом, сприяти у дотриманні громадянами Законів України та щодо запобігання та протидії корупції.

4.10. В межах компетенції приймати звернення фізичних та юридичних осіб щодо порушення норм чинного законодавства чи корупційних проявів та діянь з боку посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та інших органів, підприємств, установ чи організацій всіх форм власності.

4.11. Вести прийом громадян, надавати роз'яснення та консультації з питань законодавства у сфері запобігання порушень норм чинного законодавства, а також у сфері оскарження дій чи бездіяльності посадових (службових) осіб.

4.12. В межах чинного законодавства України та цього Установчого Акту
сприяти фізичним та юридичним особам, права яких порушені внаслідок вчинення корупційного правопорушення і яким завдано моральної або матеріальної шкоди, у відновленні прав, відшкодуванні збитків та шкоди.

4.13. Письмово повідомляти про виявлені факти можливих вчинених правопорушень спеціально уповноваженннм суб' єктам у сфері протидії корупції та іншим органам.

4.14. 3 метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню протиправного правопорушення або невиконання вимог Законів України, звертатися до відповідних органів та посадових осіб із клопотанням ініціювати проведення службових розслідувань за конкретними фактами правопорушень.

4.15. За зверненнями громадян, громадських та державних організацій ініціювати звільнення посадових (службових) осіб державної влади або місцевого самоврядування, правоохоронних органів чи суддів у разі виявлення встановлених законодавством України підстав порушення ними своїх службових обовязків.

4.16. Отримувати за письмовим запитом інформацію щодо діяльності осіб, яких було притягнуто до відповідальності за вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень або корупціиних дій, або яких було звільнено з посади за вчинення таких правопорушень.

4.17. Запитувати та одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та інших органів, підприємств,
установ, органвацій, об'єднань громадян в обсягах та порядку, не заборонених Законом, інформацію про діяльність щодо запобіганню і протидії корупції.

4.18. Здійснювати контроль за виконанням Законів України у сфері запобігання і протидії корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, що не суперечать законодавству.

4.19. Здійснювати аналіз діяльності органів державної влади, правоохоронних та інших органів у сфері боротьби з правопорушниками в
межах їх компетенції.

4.20. Здійснювати дослідження в наукових, соціологічних сферах, з питань дотримання чинного законодавства України.

4.21. Залучати до участі в роботі Комітету в якості можливих експертів які мають відповідних фаховий рівень освіти посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій, вчених, представників об' єднань громадян.

4.22. Організовувати та проводити конференції, семінари, тренінги та наради з питань, віднесених до компетенції Комітету.

4.23. Висвітлювати у засобах масової інформації результатів роботи Комітету.

4.24. Створювати системи інформатизації та оброблених даних, відповідно до мети створення Комітету, надання консультацій з цих питань.

4.25. Інформувати громадськість через засоби масової інформації (у тому
числі і через власні засоби масової інформації) про результати діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері запобігання та протидії корупції та протиправних дій, у тому числі і про осіб, яких було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних чи інших правопорушень, а також було звільнено з посади за вчинення таких правопорушень.

4.26. Проводити журналістські розслідування з залученням засобів масової інформації.

4.27. Здійснювати іншу діяльність, яка не заборонена законом України.